Travelb Tips « Cooking Videos

Google Custom Search


Travelb Tips


+1 Likes (0)

Khel?d l?b kar deinthang
Yindi t?xnr?b!
Khu? chxb th?xngthei?yw h??m khu? t?xngkar wangp?h?n w?n h?yud ph?kp?h?xn k?hxng khu? xeng h??m? Khu? f???f??n thi? ca m?? ph??ngpha bris???th t?wth?n th?xngthei?yw h?r??x m???
Rea d?? rwbrwm ray ch???x webs?t? thi? ca ch?wy h??? khu? p?h?xnkhlay
s?ing thi? khu? t?xng mi khwam pen xis?ra:
– Ph??khkec th?wr?
– khnh?a thei?yw bin rakha t?huk
– khnh?a k?hx s?enx cak rongr?m l?a h?xph?k;
– brikar phi??es?? s??h?r?b kar cxng l?a s???x t??w rt?h doys?ar
– rabb kar cxng rah??ang prathe?? s??h?r?b kar t?h?ay xon s??wn bukhkhl th??w lok;
– brikar rt?h chea th??w lok
– th???n???ks??a t??w p? khxns?eir?t the??kal kar s??dng rong p?haphyntr? doy m??mi kh?a ch?? c?ay pheimteim
– chea re??x yx chth? th??w lok
– l?xng re??x cxng brikar n? rakha thi? di thi?s?ud;
– brikar xxnl?n? s??h?r?b periybtheiyb l?a k?hay prak?n kar deinthang
– k?hay t??w rt?hf?
– chea rt?h c?kryan ynt? s?kut texr? rt?h xe thiwi l?a c?kryan rxb lok
– kher??x k?h?ay thi? cxd rt?h k?l? s?nam bin;
– kh?a chdchey s??h?r?b thei?yw bin l?acha h?r??x t?huk ykleik;
– si mkar?d s?akl s??h?r?b n?k deinthang
– khnh?a phe???xn r?wm deinthang thi? che???xt?h??x d??
l?a xik makmay thi? khu? ca phb n? d?rekthxri k?hxng rea: travelpayoutss.blogspot.com/p/kheld-lab-kar-deinthang.html


Popular Videos


Comments